Strike Miami

11401 NW 12th Street, Miami, FL 33172
Phone: (305) 594-0200